รับผลิต OEM
                 การขึ้นทะเบียน อย.

1. ให้ค่าบริการขอขึ้นทะเบียน อย.  ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันทำการ ยื่นเอกสารในนามโรงงานผู้ผลิต โดยลูกค้าเป็นผู้ส่งชื่อผลิตภัณฑ์มาให้ เพื่อใช้ดำเนินการ

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลขทะเบียน อย. เป็นการเร่งด่วนตามสูตรที่บริษัทได้ยื่นทะเบียน อย. เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท/ทะเบียน

3. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ยื่นทะเบียน อย. เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทสามารถยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับลูกค้าได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการเพิ่มประมาณ 30-60 วัน ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท/ผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ

  • กรณีที่ทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นทะเบียน อย. ให้กับทางลูกค้าแล้ว หากเกินกำหนด 120 วันตามที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเบื้องต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อย. ซึ่งเกินอำนาจหน้าที่ ที่บริษัทจะตามควบคุมเรื่องระยะเวลาได้

  • กรณีที่ทางลูกค้ายกเลิกสัญญาการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ในขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นทะเบียน อย. หรือได้รับเลข อย. มาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น

 


 

                 บริการออกแบบฉลากสินค้า

สอบถามรายละเอียด...เรามีทีมงานบริการออกแบบ Logo และ ฉลากสินค้าตามความต้องการของลูกค้า พร้อมพิมพ์สติกเกอร์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 804,983